Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de links naar andere informatiebronnen en websites bieden wij enkel ter informatie aan. Wij beheren die andere websites niet en kunnen dus geen garantie geven over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op deze website, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt. U kan daartoe de redactie contacteren, met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden: info@andrevanbutsel.be.

Aansprakelijkheid

www.andrevanbutsel.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Als bezoeker verbindt u er zich toe:

  1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  2. De website niet te gebruiken voor overdracht van computervirussen, of voor overdracht van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  3. Geen dusdanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
  4. De website niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  5. De website niet te gebruiken voor overdracht van materiaal (foto's, video's, teksten) met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijk toestemming.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de redactie op info@andrevanbutsel.be.

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.